اخبار برگزیده

انجام فرایند رف خوانی در کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان

فرایند رف خوانی در کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان با قوت هرچه تمام در حال انجام است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان با اشاره به اتمام فرایند ساهه برداری در برخی از کتابخانه های این شهرستان گفت : بیش از 39 هزار جلد کتاب در مدت زمان 4 روز سیاهه برداری شد که از این تعداد ، بیش از 1400 جلد مربوط به پایگاه کودک ، بیش از 1400 جلد مربوط به پایگاه کمک درسی و حدود 37 هزار جلد مربوط به پایگاه اصلی است.

جواد محمدی همچنین گفت :  بیش از 19 هزار جلد کتاب نیز در کتابخانه نور شهرستان زاهدان در مدت زمان 6 روز سیاهه برداری شد که از این تعداد ، بیش از 1000 جلد مربوط به پایگاه کودک ، بیش از600 جلد مربوط به پایگاه کمک درسی و بیش از17 هزار جلد مربوط به پایگاه اصلی است.

وی با اشاره به ادامه فرایند سیاهه برداری در کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا افزود : حدود 9 هزار جلد کتاب هم در مدت 5 روز در  این کتابخانه سیاهه برداری شده که از این تعداد بیش از 300 جلد کتاب به پایگاه کمک درسی ، بیش از 300 جلد کتاب به پایگاه کودک و بیش از 8000 جلد کتاب به پایگاه اصلی اختصاص دارد.

در کتابخانه استاد کامبوزیا بیش از 24 هزار نسخه کتاب وجود دارد.

این مقام مسئول اظهار داشت در مدت سیاهه برداری ، کتابهایی که احیانا بارکد نداشته و یا بارکد ناخوانا و مخدوش داشته اند نیز اصلاح شده است.

جواد محمدی افزود:  کتابخانه آیت ا... کفعمی هم قرار است از 10 تیرماه فرایند رف خوانی را آغاز کنند.

سیاهه برداری ، اصلاح فنی کتابها ، پیگیری و مطابقت کتابهای مخزن با سیستم کتابداری و همچنین تعییین تکلیف کتابهای مفقودی ، وجینی و فرسوده از جمله مراحل فرایند رف خوانی در کتابخانه هاست.

 

 


انجام فرایند رف خوانی در کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان

انجام فرایند رف خوانی در کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان

انجام فرایند رف خوانی در کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها